This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

2013. július 18., csütörtök

Ismerkedjünk meg a különböző dimenziókkal
"A dimenziók a különböző tudatfokok eltérő rezgésszintű, formákkal bíró vagy forma nélküli birodalmai.


Első dimenzió:
A tudatosság tárolására alkalmas, de saját tudatuktól megfosztott, ezért öntudatlan, tiszta ásványok birodalma.

Második dimenzió:
Alacsonyabb asztrális régió, ahol a tudatossággal rendelkező lények, abban a hiszemben élnek, hogy csak ők léteznek és semmi más, megfeledkeztek a szellemről, lélektelenek, és teljesen elmerültek önmagukban. Ugyanitt élnek bizonyos elementális lények, akik önálló tudattal nem rendelkeznek, csupán azzal, amit egy külső hatalom beléjük írt. Általában ezzel a területtel azonosítják az Alvilágot, amit a buddhizmusban bardóknak, a nyugati kereszténységben pedig a Pokol bugyrainak neveznek. Ez minden növényfaj birodalma.

Harmadik dimenzió:
A fizikai világ és a hozzá tartozó asztrális síkok, melyek lineáris tér- és időalapú valóságban gyökereznek. Ebben a régióban az elérhető maximális rezgésszám a másodpercenkénti 9000. Ebben a birodalomban élnek az emberi tudattal rendelkező lények.

Negyedik dimenzió:
Az itt élő lények megőrzik érzelmeiket és érzelmeiken alapuló gondolataikat. Ebben a dimenzióban sötét és fényes ellentétpárokat találunk. A fény birodalmai "fényvárosokból" állnak, melyekben a másodpercenkénti 9000 és 12 000 közötti rezgésszámot elért lények élnek. Ez a Krisztus-tudatban a felemelkedést követő első állomás. Sok szellemi vezető, angyali lény és felemelkedett mester innen inspirálja impulzusaival a harmadik dimenzió szellemi fejlődésre fogékony emberiségét. Az embereket azonban ugyanezen régió sötét asztrállényei is befolyásolni igyekeznek, mégpedig azáltal, hogy ráhangolódnak az alacsonyabb rezgésszintű asztrális birodalmak negatív gondolatformáira, vétkeire, elfojtott érzelmeire, az emberek árnyékszemélyiségének sérült vagy figyelmen kívül hagyott területeire, és azokat felszínre hozzák, irányításuk alá rendelik, és fájdalmakkal, félelmekkel vagy más sötét, ostoba energiákkal táplálják őket. Amennyiben pozitív gondolatok, érzelmek és tettek, valamint árnyékszemélyiségük karmikus késztetéseinek átalakítása révén sikerül az embereknek növelniük rezgésszintjüket, elkezdenek inkább a negyedik dimenzió fényes impulzusai iránt vonzódni, s ezáltal fokozatosan felszabadulnak a sötét oldal irányítása alól, az élősködő lények pedig leválnak róluk. Ennek a térségnek a sötét oldala ad otthont továbbá a rémálmoknak és az asztrális visszaéléseknek.

Ötödik dimenzió:
Ebben a dimenzióban még mindig beszélhetünk a fény és a sötét szembenállásáról. Az itt élő lények megőrzik harmadik és negyedik dimenzióból hozott éteri formájukat, de azokat tovább finomítják, és módjukban áll szabadon, akaratlagosan alakítani azokat. Ennek a térségnek a fényes oldalán található az egyéni embereket vezető szellemiségek legtöbbje, a szolgáló angyalok, sok felemelkedett mester, a Nagy Fehér Testvériség tagjai, itt működnek a középfokú beavatási iskolák, a karmikus tanács, a Mindenen Átvilágító Dévák és az Őrangyalok. Ebben és az e fölötti dimenziókban már nincs értelme másodpercenkénti rezgésszámokról beszélni, hiszen itt már túl vagyunk a tér és az idő korlátain, bár az itt élő lények akaratuk szerint képesek visszanyúlni a téridő valóságaiba. Ebben a dimenzióban találjuk a Krisztus- és Buddha-tudatot elért lényeket közvetlenül azután, hogy korábbi inkarnációikat végigtekintették, felemelkedtek és áthaladtak a negyedik dimenzió fényvárosain. Ebben a dimenzióban éljük át repüléses, gyógyulásos álmainkat, itt szerzünk magasabb ismereteket. Az alacsonyabb szinteken élő emberiség álomban teremtett világaihoz viszonyítva ezt a dimenziót tekinthetjük kauzálsíknak is. Az emberek ugyanis itt álmodják bele életüket a téridő valóságába, majd felébredve tulajdonképpen ezen álmaikat élik meg. Itt tehetünk szert tudatos álomra, itt zajlanak a fehér mágia szertartásai. E dimenzió sötét oldala ugyanakkor a fekete mágusokat szolgálja, irányítja. Léteznek itt bukott angyalok, a sötét oldal mesterei, fekete varázslók és az alacsonyabb asztrális régiók, a különböző pokoli bugyrok urai egyaránt. Ha valaki nagy pszichikai erőt fejleszt ki magában, és képes mások tudatát befolyásolni anélkül, hogy eközben morálisan is előrelépne, megnyitná szívcsakráját, és törekedne a szellemi egység megvalósítására, akkor ebből a régióból irányítják őt, álmában ide látogat el, és földi élete végeztével ide tér meg.

Hatodik dimenzió:
Ez a birodalom a Legfelsőbb Tanács székhelye, itt működnek a Földdel érintkező Arkangyalok, itt székel a Vének Tanácsa, és innen kezdve beszélhetünk kollektív tudatról. Ettől a szinttől fölfelé már kizárólagosan csak Fényt találunk. Ebben a birodalomban őrződik a valamilyen okból széthasadt lelkek kollektív tudata. Magyarán, ha egy lélek földi megtestesülését követően úgy határoz, hogy két vagy több részre oszlik, függetlenül attól, hogy ez a döntése fájdalomból vagy a sokféleség megtapasztalásának vágyából született, a hatodik dimenzióban részei akkor is megmaradnak ugyanazon Magasabb Én irányítása alatt, egészen addig, míg a lélekrészek újra egy testben nem egyesülnek majd. Ez a birodalom az, ahonnan Magasabb Énünk lelkünkkel és szellemünkkel kommunikál, innen adja tudtunkra magasabb céljainkat, közli velünk életünk értelmét. Az ezen a szinten élő lények bizonyos célok szolgálata érdekében képesek ugyan emberi formát kivetíteni maguknak, de egyébiránt tiszta mértani formákból tevődnek össze - ebben a dimenzióban már ez mondható általánosnak. A Teremtésben ezen a szinten öltenek geometrikus alakot a gondolatok, színek és hangok, itt tesznek szert numerológiai jelentésükre. Ha ezen szint lényei kommunikálni szeretnének egymással, egyszerűen összevegyítik egymással energiaterüket és tudatukat. Ezáltal egy egyedi mintázat jön létre, amelyben a résztvevők megtapasztalják a másik lényegi természetét, és felmérik, milyen ajándékokkal szolgálhatnak egymásnak. Tudnak egymásról anélkül, hogy azt éreznék, hogy a másikká váltak. Ebben a dimenzióban találjuk a Melkizédek-tudatot.

Hetedik dimenzió:
Az Isteni hangok és összhangzatok birodalma ez. Ezen a szinten önnön lényegét minden lény - egyén vagy csoport - harmóniákban juttatja kifejezésre. Ez már a formátlanság birodalma, formát ölteni ettől kezdve csak dimenzióváltással - lelépéssel, lerezgéssel - lehet. Mintázatuk a hangokból áll össze, de homályos színfolt- és mozdulatáramlások is megfigyelhetők. Az egyetlen formaszerű megnyilvánulásuk a különböző spirálképződmények. Amikor az itt lakozó lények kommunikálni szeretnének egymással, egyszerűen "összehangolódnak" - belekeverednek egymás hangjaiba, színeibe, és egy új mintázatot hoznak létre. Ettől a tapasztalattól tudatuk energetizálódik, és teljesen megértik egymást. A másik felfogását segíti az az itt érvényesülő alapelv, miszerint "az egész nagyobb, mint a részek összessége". Ez a kollektív tudat következő szintje, amikor a lények más lelkekkel és önmaguk különböző alkotóelemeivel, részeivel is azonosulnak. E dimenzió lényei minden tapasztalatukat tiszta hangokká alakítják, maguk is különböző hullámhosszúságokként nyilvánulnak meg, és áramlási mintákat hoznak létre. A hetedi dimenziótól lefelé ezek a hangrezgések szolgálnak az egyedüli közös nyelvként, kommunikációs eszközként. Ez a dimenzió a tiszta Melkizédek-tudat birodalma, amint az ötödik dimenzió a Krisztus-tudatnak ad otthont. Az ugyanazon szellemből lefűződött, egy családba tartozó lelkek ebben a dimenzióban képesek egy lénynek érzékelni magukat, mindamellett egyedi vonásaikat is képesek megőrizni.

Nyolcadik dimenzió:
A tiszta színek és áramlási minták birodalma ez. Ennek a dimenziónak a lényei olyan öntudatos létezők, akik színeket, fényeket és mozdulatokat sugároznak ki magukból. Egymás közti kommunikációjuk leginkább együttesen átélt élményhez hasonlítható, ahol már egyik fél sem érzékeli a különbséget önmaga és a másik között. Ezt a birodalmat az egység szeretete és a határtalan közösségtudat hatja át. Mivel hangok hiányában az egyéni hangadásra itt már nincs lehetőség, ez a dimenzió az űr birodalma is, azé az ürességé, amely a maga igazi célja szerint a tejesség és az egyediség - amely mint belső lényegi mag megélését teszi lehetővé, illetve mélyíti el. Ha valaki mentes minden félelemtől, ebben a dimenzióban vigasztalást találhat, mély megnyugvásra lelhet.

Kilencedik dimenzió:
Ez a Laoesh Shekinah, a Szent Tűzoszlop, avagy a Fény Oszlopának forráspontja. Ez az utolsó dimenzió, ahol egy fénylény még képes a világszellemtől elkülönülten megtapasztalni önnön tudatát, de akarata szerint már annak mindent átfogó kollektív tudatát is átélheti. Az egyetlen forma, ami itt még megtalálható, az az oszlop, vagyis különösen finom, párhuzamos fényszálak. Mintha minden kristályfehér fényben tündökölne, de mégis kibomlanak a szivárvány színei, mert az itt lakozó lények színeket sugároznak ki magukból a nyolcadik dimenzióba. Ez a Metatron-tudatosság székhelye. Egyszer magam is átélhettem ezt a birodalmat - magamon kívül csupán éteri kristályokat tudtam megkülönböztetni. A szobában, ahol eközben a testem feküdt, az asztalon kvarckristályok hevertek, és én hirtelen azt vettem észre, hogy a kristályokat még mindig rajtam kívülálló létezőkként érzékelem annak ellenére, hogy a szoba bútorai és a szobában tartózkodók tudata teljesen összeolvadt velem. Mint később tudtomra adták, ez az utolsó dimenzió, ahová az emberi tudat képes felhatolni anélkül, hogy fizikai teste el ne párologna.

Tizedik dimenzió:
Erről a dimenzióról csupán annyit mondtak nekem, hogy az eredetileg egy szellemből összefűződött lelkek ideérkezve teljesen egy tudatosságban összeolvadva élik meg magukat, és végleg elveszítik egyéni tudatukat. Ezen a ponton túl már nem mutattak nekem többet, illetve annyit árultak még el, hogy a tizenharmadik dimenzió az Egy-ség tökéletes megvalósításának végállomása, ahol az Én beleolvad a Vagyok Aki Vagyokba, és többé nem ismeri az elkülönültséget."

Forrás: Amorah Quan Yin: A Plejádok FényküldötteiAktuális tanfolyamok és oldások programja az alábbi linken megtekinthető:

2013. július 12., péntek

Vajon hogy csinálom?

17 éves fiú vagyok :)
7-8 éve kezdődött az egész. Az iskolában egy unalmas matek órán ülve, nézegettem az órámat.
Egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy meg tudom állítani a másodpercmutatót, ha akarom. 
Érdekes volt számomra. Egy ideig nem kezdtem vele semmit majd később 2 év múlva elkezdtem gondolkodni, rajta hogy vajon mi lehet ez. Kipróbáltam digitális, hagyományos, fali órával és mindegyik óránál meg tudtam ezt ismételni. Ezt látják mások is, hogy áll és van, hogy a digitális óránál 2 másodpercet átugrik a számláló. Pl. 21-ről 23-ra. 

Kb. 3 Éve kórházban voltam. EKG gép volt rám kötve és megint az órámmal játszadoztam. Ahogy meg-megállítottam az órát-ugyanannyit hagyott ki az EKG is egyszóval amennyit állt az óra annyit állt a szívem is. Ezt később fogtam a pulzusomat és úgy is éreztem, hogy áll a szívem. 
Ez a történet eleje. Utána összeismerkedtem egy emberkével, aki tanított nekem egy pár dolgot. 
PL rájöttünk, hogy érzem az energiákat és elmondtam neki azt is, hogy az emberek körül, ha akarom, akkor látok egy fehér szikrázó fény csíkot. Korul az embernek és mindenfajta tárgynak a felszínén. 

Aki tudna segíteni, hogy mi, lehet, ez vagy hogyan tudok fejlődni annak nagyon, megköszönném:)


Aktuális oldások és tanfolyamok programja az alábbi linken megtekinthető:

http://elozoeletek.blogspot.hu/2011/12/karmaoldas-idopontok.html

2013. július 11., csütörtök

Hogyan ismerem fel életem értelmét?Meghatározott céllal és feladattal születtem a Földre. Beteljesülést csak akkor érhetek el, ha életfeladatomat felismerem, elfogadom, és eleget teszek neki.
Életem értelmét úgy ismerhetem fel, ha a következő kérdéseket megválaszolom:

Hová állított engem az élet és miért?
Milyen korszakba születtem bele és miért?
Mely országba születtem és miért?
Milyen családba születtem és miért?
Milyen barátokkal hozott össze az élet?
Milyen körülmények között élek és miért?
Milyen körülmények között kellene élnem?
Mit tegyek, hogy ezt elérjem?
Milyen krízisek - nehézségek közé sodort az élet?
Hogyan „korrepetál" engem a sors: tanítások, betegségek, szenvedés, sorscsapás?
Mi az igazi problémám?
Mit akar általa megteremteni az élet?
Mi az értelme?
Milyen felismerésekre jutottam általa?
Milyen következtetéseket vontam le belőle?
Milyen következtetéseket kellene levonnom?
Hogyan tudom a pillanatot értelmesen betölteni?
Hogy legyőzzem múltam?
Hogy optimálisan megformáljam a jelent?
Hogy a jövőben a ,kívánt végállapotot" elérjem?
Mi az álmom?
Milyen szerepet játszanék el szívesen az életben?
Milyen helyzetben érezném magam legjobban?
Milyen a „kívánság-önéletrajzom"?
Mit kell tennem, hogy életemből mestermű legyen?
Mit tenne egy mester - Buddha, Jézus - az én helyzetemben?
Tulajdonképpen mi akadályoz meg abban, hogy ugyanezt tegyem?
Mikor állok készen arra, hogy azt tegyem, ami szükséges?

Fejlődni csak akkor tud az ember, ha valamely cél felé tart.
Probléma esetén ez a megoldás.
Kívánság esetén ez a beteljesülés.
Az élet esetében ez az élet értelme!

Mi az én igazi hivatásom?

Meghatározott szándékkal születtem erre a világra. Beteljesülést csak akkor találok, ha elhivatottságomat Felismerem, elfogadom és elvégzem. A hivatásnak olyasvalaminek kellene lennie, amiért az ember él, nem pedig amiből él!
Senki nem végezheti eredményesen hivatását, ha nem szereti a munkáját, ha a hivatás és az elhivatottság nem egy és ugyanaz, ha nem az önmegvalósítást szolgálja és nem közhasznú.
Aki a szellemi útra lép, annak elsősorban birtokba kell vennie és értelmesen fel kell használnia mindazt, amit már elért.

Első lépésként a következő kérdéseket kell feltennie magának:

Miben vagyok különösen jó?
Milyen képességekkel, tehetséggel és erőkkel rendelkezem?
Ahol az adottságom, ott a feladatom.
Mi szerez nekem különösen nagy örömet?
Mi a hobbim? Mi a kívánságom?
Mit szeretnék egész nap csinálni?
Mi lelkesít?
Milyen végzettségem van?
Milyen végzettséget kellene még megszereznem?
Milyen kríziseket, nehézségeket, leckéket rótt ki rám az élet?
Melyek azok a nézetek, melyek korlátoznak és melyektől meg kellene szabadulnom?
Milyen lehetőségeket kínál az élet, hogy ezt megtegyem?
Melyeket kínált eddig - ebben a pillanatban - a jövőben?
Hová állított az élet?
Hogyan tudnék ezen a helyen még jobban helyt állni?
Mit kellene tanulnom vagy elfelejtenem?
Ha újra kezdeném az életem, mit tennék másként?
Mi a vágyálmom?
Mestermű-e az életem?
Milyen következtetéseket lehet ebből levonni?
Hasonló helyzetben lévő legjobb barátomnak mit tanácsolnék?
Mi akadályoz meg valójában abban, hogy ezt tegyem?
Mikor állok készen, hogy megtegyem, ami szükséges?

Tedd magad életed királyává!
Játszd el életed főszerepét!!!

Életed egyszerű és egyedülálló dallam, melyet te magad játszol az élet hangszerén. Anyád, apád, testvéreid és barátaid valamennyien saját dallamukat próbálják eljátszani a te életed hangszerén. Ám ez a te életed, amiért te vagy felelős. Teljesen mindegy, milyen dallamot játszol vagy engedsz játszani rajta, a következményeket egyedül és kizáróag te viseled.
Fogj hát hozzá, hogy meghatározd életed egyszeri és megismételhetetlen dallamát. Ha egyszer netán hamis hangot ütsz meg, gondolj arra, hogy egyetlen ember sincs, aki hibátlanul játszana. Ám tanulj a hibádból, hogy dallamod egyre tisztábban csengjen, az a dallam, amely neked egészséget, szeretetet, harmóniát és örömet szerez.

(Kurt Tepperwein)
Aktuális oldások és tanfolyamok programja az alábbi linken megtekinthető: 2013. július 10., szerda

Pénz és előző életek

Oldáson egy olyan előző életembe kerültem vissza, amelyben középkori parasztként a franciaországi háborúkba kellett követnem az uramat. Egy vár támadásában vettünk részt. Ezután az összes ottani lakost lemészárolta a lord, aminek következtében a várban levő összes kincset meg tudta kaparintani. Olyan hálás volt azért, mert segítettem neki az öldöklésben, hogy ismét gazdaggá tett. Saját gazdaságot teremthettem magamnak. Mivel azonban mindennek a vagyonnak emberi vér volt az ára, nem telt benne sok örömöm. Akár történelmi igazságnak tekintjük ezt a történetet, akár nem, megvan a maga pszichológiai igazsága, s ez a látomás segített nekem abban, hogy a jelenlegi életemre vonatkozóan megváltoztassa a pénzzel kapcsolatos attitűdömet. Korábban valahogy “bűnösnek, a szellemi világtól távolinak” tartottam, most pedig megint elkezdtem élvezni- és egyre többet gyűjtöttem belőle. Felismertem, hogy nincs abban semmi rossz, ha valaki sok pénzt keres, ha azt becsületesen teszi, nem pedig más kárára. J.H.


Aktuális oldások programja az alábbi linken megtekinthető:

http://elozoeletek.blogspot.hu/2011/12/karmaoldas-idopontok.html

2013. július 8., hétfő

A földangyalokAz Angyalok útmutatása által: megismerkedhetünk a Földangyalok fogalmával. Ők emberként élnek közöttünk a Világban, de lelkük nem földi eredetű.
A Földangyalok: gyógyítói, tanítói „csodatévő” képességük által, spirituálisan fejlett szinten vannak, s közvetlenebb úton segíthetnek embertársaiknak.
Erős energetikájuk s Hitük, empátiájuk, magasabb rezgésszintjük, megvilágíthatja utunkat.
Nevük tehát „elvont” kifejezés, mégis találó.

Néhány ismertetőjegyük:
- úgy érzik, mások, mint a többiek;
- érettebbek az emberi koruknál lélekben;
- nagyfokú az érzékenységük: emberekre, vegyszerekre, erőszakra;
- erős elhivatottság érzetük van;
- idegenek is hamar megnyílnak feléjük (bizalom);
- külső jegyeik alapján fiatalabbnak tűnnek (szellemi megjelenési forma);
- valamely családtagjuk szenvedélybeteg (kávé, alkohol, stb);
- érzékeny a hallásuk (fülcsengés).

Ezen belül a Földangyalok több csoportja ismeretes külső jegyeik, lelki beállítódásuk alapján.

1. Testet öltött angyalok:
Külső jegyeik:
- szív alakú arc;
- ártatlanságot tükröző szemek;
- szőke vagy szőkített hajkorona;
- előfordulhat súlyfelesleg.
Jellemzőik:
- nehezen mondanak nemet kérésekre;
- nagy aurájuk van;
- párkapcsolatban „nehezebb” személyiségű társat választanak;
- függőket próbálnak meggyógyítani;
- szabályokat könnyen betartják;
- együttérzők;
- nehezen kérnek;
- az emberek ösztönösen is „angyaloknak” nevezik őket;
- női képviselőik érzékiek;
- előfordulhat csokoládéfüggőség.
Hivatásuk: általában munkájukban is segítők. Pl.: pedagógus, ápoló, légi utaskísérő.
Amire jó ha figyelnek:
„Várj, mielőtt rögtön igent mondanál!”

2. Testet öltött elementálok:
Külső jegyeik:
- ők a legfelismerhetőbbek, természeti lényekre hasonlítanak (manók, koboldok);
- nagy szemek;
- rövid, pisze orr;
- általában vörös haj;
- előreugró álkapocs.
Jellemzőik:
- gyakran tanácstalanok;
- játékosság, humor fontos számukra;
- kreatívak;
- félénkek, befelé fordulók;
- mágikus képességeik vannak;
- kerülik a nehéz munkát;
- állatbarátok (jobban szeretik az állatok társaságát);
- a levegő lételemük (természetvédők).
Hivatásuk: pl.: média, művészet, tánc, jógatanár.
Amire jó, ha figyelnek:
„Sok időt tölts a természetben!”

3. Csillagemberek:
Külső jegyeik:
- férfiak: magasak, vékonyak;
- nők: alacsonyak;
- arcuk hosszúkás, keskeny;
- szemük szokatlan formájú;
- öltözködésük visszafogott;
- „hűvösséget” árasztanak;
Jellemzőik:
- intuitív szellemi tudás;
- energiagyógyászat (pl.: reiki) érdekli;
- általában nem vállalnak vagy max. csak 1 gyereket;
- érzékenyek az agresszióra;
- UFO téma nagyon érdekes számukra.
Hivatásuk: pl.: természetgyógyászat, mérnök.
Amire jó, ha figyelnek:
„Becsüld egyéniséged!”

4. Lélekváltók
Külső jegyeik:
- változó lehet.
Jellemzőik:
- a Földangyaloknak ez a képviselője nem vállalja a leszületés, a gyermekkor megpróbáltatásait, hanem egyből felnőtt testbe „költözik”. Legtalálóbb szó a „lélekcsere” arra, ami történik. Pl.: amikor egy ember öngyilkos akar lenni, a lélekváltó „megszállja” a testet. Ezzel magyarázható, amikor egy ilyen eset után az ember személyisége gyökeresen megváltozik;
- úgy érzik, eddigi életük „rossz álom” volt;
- gyermekkorukra nem emlékeznek;
- nevüket idegenül „fogadják”;
- magatartásuk megváltozik;
- életmódjukat gyökeresen megváltoztatják;
- „idegennek” érzik önmagukat.
Hivatásuk: pl.: meditációhoz, útmutatásukhoz kapcsolódik: zene, írás, tanítás.
Amire jó, ha figyelnek:
„Változtass, ha szükségét érzed!”

5. Bölcs lelkek
Külső jegyeik:
- átható tekintet;
- realizmus;
- sötét tónusú; hosszabb haj;
- szellemi „sugárzásuk” látszik arcvonásaikon (pl.: magas homlok);
- általában hosszúkás arcúak.
Jellemzőik:
- egyfajta távolságtartás;
- elmélyült tekintet;
- függetlenség;
- érzékenyek a holdfázisokra;
- pszichikus képességük fejlett;
- vonzza őket a mágia;
- együttérzők, türelmesek embertársaikkal;
- energetikájuk „nehezebb”, mint a többi Földangyalé;
- különcök;
- vezető egyéniségek.
Hivatásuk: pl.: médium, asztrológus; szellemi tanító; mágus
Amire jó, ha figyelnek:
„Ügyelj vérmésékletedre!”

6. Vándorlelkek
Ők azok a Földangyalok, akik nem tartoznak egyértelműen egyik csoportba sem, hanem kiválasztják, ötvözik a számukra legjobb „tulajdonságokat”!
Jellemzőik:
- sokat nyújtanak az embereknek;
- a spiritualitásban „új módszereket” fedeznek fel;
- hamar beilleszkednek társaságban;
- alkalmazkodóképességük fejlett;
- szeretik a tanulást, a kihívásokat.
Hivatásuk: pl.: gyógyítók, írók, művészek.

Ha úgy érzed te is Földangyal vagy, válaszd ki saját csoportodat, s még tudatosabban segíts embertársaidnak, képességeid szerint!

A Földangyaloknak: az Angyalok nevet is választanak.
Meditáció útján kérheted, hogy árulják el neked!
Ha Hited elég erős, ha elkötelezettnek érzed magad feladatodra:
hagyd, hogy Ők vezessenek!

(Doreen Virtue)


Aktuális tanfolyamok és oldások programja az alábbi linken megtekinthető:

Mi az angyali zene?


Gyakran próbáljuk visszaadni a szférák hangjait (az angyalok által keltett zenei hangokat). A hiedelem szerint Anglia felett van a mennyországnak az a területe, ahol az angyali muzsika keletkezik, bár a világon mindenütt hallanak angyali zenét.

Azok a szerencsések, aki hallották az éteri hangokat (kórusdallamokat, melyeket az angyalok örömük megosztására keltenek), azt mondják, semmihez sem hasonlíthatók. Angyali zenét hallunk, ha gyógyító segítséget kérünk, ha veszélyben vagyunk, ha nagy öröm tölt el bennünket, vagy ha szeretteink a túlvilágra távoznak. Előfordulhat, hogy bármilyen nyilvánvaló ok nélkül halljuk ezt az emlékezetes, mesés harmóniát.

„A zene valóban az angyalok nyelve.”

THOMAS CARLYLE


Aktuális oldások és tanfolyamok programja az alábbi linken megtekinthető:

2013. július 7., vasárnap

Miért jöttek létre az angyalokat ábrázoló szobrok, festmények és egyéb tárgyak?Az angyalok sok formában jelennek meg, és akár hisszük, akár nem, az angyaloknak teljesen mindegy, hogyan ábrázoljuk őket. Az angyalokat vonzza a velük kapcsolatos tárgyainkat körülvevő energia. Megértik a szándékunkat, és csak ez számít.

Ha szépnek találunk egy angyalt ábrázoló tárgyat, akkor az a saját szerető energiánkat és gondolatainkat is tartalmazza. Bármit is veszünk vagy készítünk, az tökéletes lesz nekünk. Sokan úgy vélik, e képek önmagukban erőt hordoznak, és én is úgy gondolom, hogy a tárgyak hordozhatnak magukban energialenyomatokat. Ne feledjük, hogy e tárgyak emlékeztetnek bennünket az angyalok szeretetére, de nincs rájuk szükségünk ahhoz, hogy az angyalokkal dolgozzunk, vagy körülöttünk legyenek.

Dr. Doreen Virtue


Aktuális tanfolyamok és oldások programja az alábbi linken megtekinthető:

Hogyan mondjak köszönetet az angyalomnak?Az ima nagyon hatásos lehet (bármilyen formában), de az is elég, ha egyszerűen köszönetet mondunk a segítségért, ugyanúgy, mint egy barátunknak:

„Angyalok, köszönöm a segítségeteket és támogatásotokat,

és szeretnélek megkérni benneteket, hogy továbbra is mindig legyetek mellettem…”

Az angyalok legfőbb kívánsága, hogy szeressük egymást. Nem is adhatnánk ennél nagyobb ajándékot az angyaloknak. Próbáljuk meg néha kimutatni a kedvességünket. Adjunk szeretetteljes energiát egy másik emberi lénynek.

„Az angyal ezt mondta: megtanultam, az embert
nem az élteti, hogy vigyáz magára, hanem a szeretet.”

LEV TOLJSZTOJ


Aktuális tanfolyamok és oldások programja az alábbi linken megtekinthető:

Hogyan hatalmazzam fel az angyalokat, hogy segítsenek?Nem kell bonyolult dologra gondolni: egyszerűen kérnünk kell! Kérhetünk fennhangon vagy csak magunkban, írhatunk nekik levelet, vagy használhatjuk a kérés más formáit. Beszerezhetünk néhány őrangyalos érmét, kitűzőt, medált. Ezek mind segítségkérésnek számítanak. Amikor e szimbólumokra pillantunk, az angyalaink jutnak eszünkbe, és ez erősíti a velük való kapcsolatunkat.

„Nincs szükség formális imádságra vagy segélykérésre,
hogy magadhoz hívd az angyalokat. Csak gondolatban kérd:
Angyalok, vegyetek körül  – és már ott is teremnek.”

DOREEN VIRTUE: ISTENI KALAUZ


Aktuális tanfolyamok és oldások programja az alábbi linken megtekinthető:

Ha körülöttünk élnek az angyalok, hogyan történhetnek velünk rossz dolgok?Lélekként emberi testbe költöztünk, hogy megtanuljuk a leckénket és elérjük céljainkat, melyeket születésünk előtt tűztünk ki magunk elé. (Előre elterveztük, mely készségeket kell gyakorolnunk.) Az angyalok nem avatkozhatnak bele ennek menetrendjébe (különben összezavarnák a tervünket).

Néha e leckék nehezebbek, mint valaha is képzeltük volna, és itt segíthetnek az angyalok. Megkönnyítik a nehéz helyzeteket, és átsegítenek bennünket a fájdalmon. Kedves embereket terelhetnek az utunkba, akik segíthetnek elérni céljainkat, és támogatnak bennünket a nehéz időkben. Mindennek azonban van egy fontos feltétele: kérnünk kell angyalaink segítségét. Az engedélyünk kell ahhoz, hogy beleavatkozhassanak az életünkbe – és ez alól csak a vészhelyzet a kivétel.

„Az angyalok ránk találnak a szükség órájában”

AMY HUFFMAN


Aktuális tanfolyamok és oldások programja az alábbi linken megtekinthető:

Az aurák színeiA színek nagyon fontos szerepet játszanak az életünkben. Vannak számunkra kellemes színek és vannak kellemetlenek. Vannak színek, melyek a nyitottságot sugallják a számunkra, és vannak melyek a zártság érzetét sugározzák. A színek komolyan hatnak ránk, a kezdeményező készségünkre, a vitalitásunkra, hangulatunkra, bátorságunkra, egészségünkre, munkakedvünkre, érzelmi életünkre. 
A színek segítségével sok mindent ki tudunk fejezni, „rózsaszínben látom a világot” vagy „szürkének látom az életem” vagy éppen „sárga az irigységtől” stb. 

Az aurában éppen így leképeződnek a dolgok. Az adott színekhez adott állapot társul. Minél fényesebbek a színei az Étertestnek, annál egészségesebb, minél szürkébbek, halványabbak a színei, annál terheltebb! 
A színek a fizikai energiaszintet és az egészséget is befolyásolják, ill. pontosan tükrözik egy-egy állapot milyenségét. A testközeli energiafelhőben gyakran több szín is látható. Az étertest energiáit is befolyásolja az illető hangulatállapota,ezért a látott színek akkor jelentenek objektív tapasztalatokat, ha az aura tulajdonosa nyugodt. 

Az étertest lehetséges színei, melyek látása megtanulható:

Sárga: Általában az optimizmus színe, az illető motiválható és rugalmas, olyan ember, aki bízik a fizikumában ezért, általában jól is tartja magát. Vonzódik az intelligenciához, hat az emberekre,és viszonylag jók a megérzései. Egészséges szín! 

Narancsszín: Ez a melegség és az érzelmek színe. Akinek ilyen az aurája,ahhoz általában vonzódnak az emberek, általában a társaság kedvence, akinek van elég kreativitása mások problémáinak megoldására. Feltűnési vágyával és nyíltságával együtt is szempatikus. Hajlamos a lábbal kapcsolatos problémákra, és a fertőzéses megbetegedésekre. Egészséges szín! 

Piros: Tüzes, szenvedélyes, eltökélt, akaratos, irigyelt, dinamikus szín. Magas fordulatszámú élet, erős vitalitás és extrém vonzerő társulnak e színhez. Az ilyen ember bármilyen szituációban képes átlényegülni, ha szexről van szó! Ő az a fajta, aki mellett többnek érzi magát az ember, akinek az oldalán a párja is érdekesebbnek érzi magát! Az izgatottságból fakadóan vérnyomásproblémákra és szívbetegségre hajlamos ember. Impulzív, egészséges szín! 

Zöld: Érzékeny, empatikus szín, nem túl határozott, olyan, akinek fontos a tervszerűség és a jólét érzése. Nyugalmat kedvelő, világos gondolkodású de érzelmileg befolyásolható jegy. A konfliktusmentes élet érdekében sok mindenre hajlandó, akár saját korlátokat is épít, ha kell, hogy óvja magát. Az ilyen ember megbízható, és megértő. Személyiség függő, de birtokolható is, ugyanakkor a féltékenységre is hajlamos. Rágódó típus, ezért hajlamos a bél problémákra, emésztési zavarokra, alhasi panaszokra (nőknél). Közepesen egészséges szín. 

Kék: A lelkiség, az igazság, a nyugalom színe. Aki ilyen színű aurát visel, annak rendkívül jók a megérzései,nagyon jó a beleérző képessége. Intellektuális személyiség, akinek a jó a képzelőereje, nagyon kreatív, odaadó, becsületes, és érzékeny, kitartó alkat. Sokan vonzódnak hozzá, de nehezen találja meg a párját. Aggodalmaskodó, öntörvényű, feledékeny, olykor túlérzékeny. Hajlamos a bőr, az idegrendszeri, és a szívpanaszokra. Közepesen egészséges, fáradékony szín! 

Rózsaszín – mályva: Tüzes, de lelki beállítottságú ember. Az egyik legérdekesebb szín az ellentmondásossága miatt! Együttérző, szenvedélyes, dinamikus, de olykor ellágyuló, nem éppen szerény, de megértő, a szépségért szenvedélyesen rajongó, idealista típus. Magas igazságérzetéből adódóan jó közvetítő és tanító típus. Számára nagyon fontos,hogy szeressék! Nyitott gondolkodású, de szeret ő a középpontban állni! Hajlamos az izületi problémákra, nyak, váll panaszokra. Egészséges szín! 

Lila – bíbor – lilás kékes: Az átváltozás, a megélés, a spiritualitás színe. Olyan típus, akinek az esze is és a szíve is a helyén van, önálló, dinamikus, de társságot kedvelő, a magányosságra hajlamos jegy. Igazi művész jellem, aki a lent és a fent között él. Gyakorlatias, akaratában törhetetlen, az alázatosságot nem igen ismerő, irigylésre méltóan szívós és kitartó. Hadilábon áll a szexualitással, változatosságot kedvelő és kereső, édes de nem hűséges típus. Hajlamos a súly problémákra, emésztési és kiválasztási problémákra. Ezen kívül, hajlama van a páros szervek és testrészek kiegyensúlyozatlanságára. Közepesen egészséges szín! 

Barna, szürke, fekete foltok: Általában stresszre utal, valamilyen kiegyensúlyozatlanságot tükröz. A zárkózott, önvédelmet gyakorló, viselkedésüket kontrolláló emberek autájának színe. Érzelmi zavarok, feloldatlan sérülések, stressz válthatnak ki ilyen sérüléseket,foltokat az aurarendszerben. 


Az aura úgy működik, hogy megmutatja, hogy milyenek a gondolatai és az érzései az embernek. Tehát, ha valaki sokszor végez meditációt, akkor az éppen úgy hat, mint testünk esetében a body building is hat, hogyha rendszeresen mozgatjuk a testünket, akkor kondicionált állapotba kerül, és szép lesz a testünk külső megjelenése, ami az egészségünk szempontjából is jó lesz, és az izomzatunk nőni fog. Ha az ember az edzést abbahagyja, akkor az izomzata is elkezd lanyhulni, és már nem lesz olyan az állapota, mint az edzés vagy a sportközben. 
A meditáció napjainkban igen hasznos lehet, gördülékenyebbé teheti a mindennapjainkat! A meditáció az tulajdonképpen egy mentális technika, nem igényel erőfeszítést, lelkünket, elménket, és testünket is frissíti. 

Hatékonyabbá teheti az ember vizuális képességeit, és segít feloldani a napi stresszt is. A meditáció által felkészültebbé válhat az ember a mindennapjaiba, mert biztosít egy stabil lelki alapot. Bárki képes lehet elsajátítani a meditáció technikáit, nem igényel fárasztó gyakorlást sem. 

A meditáció során elért nyugalmi állapotban az ember figyelme kitágulhat, egy fajta tiszta tudat állapotba juthat el, ilyen állapotban úgy pihenhet az ember akár alvás közben. A tapasztalat az, hogy megfigyelhető, pozitív változásokon megy át az, aki belekezd a napi szintű meditálásba. Alapvetően nyugodtabb és fogékonyabb, könnyedebb és boldogabb lesz általa az ember, olyan mértékben, hogy ezt környezetére is képes kiterjeszteni A meditáció testre gyakorolt pozitív hatása ma már orvosilag is igazolt. A meditáció visszavezeti az embert a természetesen nyugodt állapothoz!


Forrás: Horváth Zoltán: A megbetegítő lélekAktuális tanfolyamok és oldások programja az alábbi linken megtekinthető:

Tündérek


A természeti angyalok

Bizonyára minenki tapasztalta már, milyen csodálatos érzés szabadban sétálni. A természet Angyalai, akik a növények és állatok között élnek, nagymértékben hozzájárulnak a szabad levegő terápiás hatásához. Az egyik oka annak, hogy csodálatosan érezzük magunkat növények, virágok és állatok között, az, hogy a természet telis tele van hatékony, gyógyító Angyalokkal A természet Angyalai, akiket gyakran elementáloknak neveznek, az angyali világokhoz tartoznak, és képesek gyors segítséget nyújtani mindenféle ügyben.


A természet Angyalai - az elementálok

Minden élőlénynek vannak őrangyalai, a virágoknak, növényeknek, fáknak, madaraknak, állatoknak is. Sokféle lény tartozik az elementálok, vagy természeti Angyalok birodalmába. Ide tartoznak bizonyos mitikusnak tartott teremtmények, mint a tündérek, manók, koboldok, és fatündérek.

Amikor tisztánlátásunknak teret engedünk, megtapasztaljuk e lények létezését, és nem is nehéz látni őket. Mindössze annyit kell tennünk hogy teszünk egy sétát a sűrűben, és mentálisan hívjuk őket. Fontos, hogy udvariasan szólítsuk meg őket. Az olyan embereket nagyon szeretik, akik törődnek a természet védelmével, ami az elementálok birodalmának elsődleges célja.

A tündérek azok az elementálok, akik elsősorban az emberek gyógyításával foglalatoskodnak. Virágról virágra röpködnek, és világító fehér fényükkel olyanok, mint a szentjánosbogarak. A tündérek segítenek elengedni negatív gondolatainkat, gondolatformáinkat és energiákat, amit környezetünkből, másoktól, vagy saját aggodalmaink által vettünk magunkhoz.

Amikor a természetben sétálunk, kérjük meg a tündéreket, hogy vegyenek körbe szeretetükkel és fényükkel. Röpködnek körülöttünk, és kiszedegetik belőlünk a negatívumokat, mint ahogy a méhek gyűjtögetik a virágport.

Ezek a tündérek játékosságot csepegtetnek belénk, ami nevetésre, és vidámságra ösztönöz, ez pedig kétségkívül terápiás hatású. Mindehol találhatunk tündéreket, ahol növények és állatok vannak. A legtöbb tündért virágok körül és sűrű erdőkben találunk. A virágcserepekbe ültetett virágainknak is vannak tündéreik. Ezért is nagyon egészséges egy cserepes virágot tenni az ágyunk mellé: a tündérek dolgozhatnak velünk álmunkban, és segítenek abban, hogy kipihenjük magunkat.

Dr. Doreen VirtueAktuális oldások és tanfolyamok programja az alábbi linken megtekinthető:

2013. július 4., csütörtök

Felismerések


Kedves Viki és Márti,

Hálásan köszönöm a mai napot amit kaptam Tőletek. Biztosan tudom, hiszem és tapasztalom hogy minden oldásnak van eredménye amin eddig voltam. Van amit csak most értek meg mi miért történt egy korábbi oldás után. Nagyon-nagyon elfáradtam, mire haza értem hasmenés sorozat is átment rajtam a fejem nagyon fáj és iszonyú fáradt vagyok, korán le is fekszek majd. Nekem a mai oldás hatása már kb. 1 hete elkezdődött, mert pl. öcsém akivel hosszú ideje nem beszéltem egyik nap mikor jöttem haza egy levél volt becsúsztatva a szobám ajtaja alatt és mély bocsánatot és elnézést kért. Hát nagyon meg is lepődtem. Tavasszal voltam teremtő napon. Azután kb.egy jó hónapig tragédiák sorozatát kellett átélnem, minden volt benne sajnos, örültem, hogy túl éltem. Pl. akkor végeztem előző életes meditációt is hang anyag alapján nagyon hatásos volt megértettem több dolgot, szomorú lett a vége sajnos, párkapcsolat terén végeztem és a türelmetlenségem eredménye az lett abban az életben, hogy leugrottam egy szikláról a tengerbe és meghaltam. Ezután pedig fekszem kedvesem karjai közt, aki katona volt és csak később tudott odaérni. Pedig csak türelmetlen voltam, mindent azonnal akartam. Abban a meditációban nem láttam, hogy valahol véreztem volna. Viszont a jelen életemben jobb lábam térd alatt kisebesedett több helyen lettek rajta foltok és tipikus sebek voltak. Lassan múlt el nagyon és még most is több, mint 2 hónap távlatából kisebb piros és lilás foltok vannak még több helyen, de már napról napra szebb szerencsére. Mint, mindennek ennek is meg volt az oka tudom. Májustól kezdődött lassan a fellendülés és anyagi téren mindent amit akartam, munkahely területén váltani sikerült pont úgy megteremteni napok alatt ahogy szerettem volna. Azóta persze rájöttem ez sem az igazi, viszont tudom, hogy minden lehetséges és csak rajtam múlik mindent megtudok teremteni amit szeretnék. Tudom most már mit szeretnék merre elindulni. Teremtő napon életfeladatra is volt meditáció. Gyógyítás, tanácsadás ami az egyik életfeladatom a család alapítás mellett. Nemrég jöttem rá merre is induljak el, el is végeztem már egy kezdő kineziológiai tanfolyamot, szeretnék természetgyógyászattal is foglalkozni. Segítettem már eddig is megoldani több embernek az egészségügyi problémáját . Ott a tanfolyamon is kérdezték végeztem e már korábban, mert „értelmeseket az igazakat” szóltam hozzá. Volt egy hölgy ott akinek pl.családi gondjai voltak és csak egy ötlet felmerült bennem mit tegyen Ő erre nagyon hálás lett, mert neki nem jutott eszébe mit kéne tenni. Vele azóta baráti kapcsolatot ápolok. 

Jövő héten megyek hozzátok atlantiszi és párkapcsolati oldásra is. Párkapcsolat ami még nem indult be nálam. Hiszem, idővel az is befog. Úgy érzem már találkoztam az ikerlelkemmel, a sors már megmutatta ki Ő.  Csak a blokkokat és az akadályokat fel kell oldani, hogy tisztán tudjon elindulni a kapcsolat, hogy a sors újra összehozzon minket. Hiszem, hogy így lesz.

Nagyon-nagyon hálás vagyok minden eddigi és minden ezutáni segítségért is előre is. 
Nektek kívánok a következő hétre nagyon kellemes pihenést, hisz még az utazást sem tudtátok kipiheni, visszarázódni hazai vizekre. 
Köszönök szépen még egyszer mindent!   
Puszi: Anett

Aktuális oldások és tanfolyamok programja az alábbi linken megtekinthető: 2013. július 3., szerda

Mit jelent a "fényküldött" megnevezés?Az elnevezés az emberek egy azon csoportjára vonatkozik, akik jelen földi életüket a bolygó és az emberiség megsegítésének szentelik. Nem áldozatot hoznak, mert nem annak érzik, amit tesznek. Sokkal inkább belső késztetéseik révén indulnak el - ki előbb, ki utóbb - egy olyan úton, amin aztán már nem lehet megállni, amiről nem tudnak visszafordulni (és itt jegyzem meg, nem is akarnak...). Hiszen ha ráébrednek, vagy egyszerűen csak érzik, hogy többre hivatottak, akkor már elkezdik tudatosan keresgélni helyüket az életben. 

Akadnak olyanok közöttük, akik maguktól ébrednek rá feladatukra, de akadnak olyanok is , akik érzik, hogy tenni kell valamit, de csak homályos vágyak, érzelmek csillannak fel szívükben-lelkükben. Ilyenkor érdemes keresni egy "segítőt", aki kapcsolatot képes létesíteni az "égiekkel" és közvetíteni tudja üzeneteiket az ébredező léleknek életfeladatáról. Persze nem jósokra, önmagukat spirituális tanácsadóknak kikiáltó ál-segítőkre gondolok. Az ébredezők egy idő után érzik, tudják, ki az, aki nekik valóban helyes útmutatásokkal fog szolgálni. 

Ha intuícióikra hallgatnak, megtalálják a megfelelő személyt. Lehet, hogy csak egy utolsó megerősítésre vár a fényküldött (aki gyakran ekkor még nem is tudja magáról, hogy az), hogy jó úton jár... és szárnyalni kezd. Teszi a dolgát, mert TENNIE KELL!!! Miért? Néha maga sem érti, nem tudja, de halad előre, mint egy buldózer. Először maga is tanul: az életből, tanítóktól, tanfolyamokon, könyvekből. Majd gyógyítóvá, tanítóvá, segítővé válik. Szinte észrevétlenül átalakul az élete. Boldogabb, kiegyensúlyozottabb lesz, és ezt sugározza környezete felé is. 

Először szűkebb, majd tágabb környezetében is beindulnak a pozitív változások. De ne gondold, hogy a fényküldöttek valamiféle különleges, kiváltságokkal bíró teremtmények. Ugyanolyan egyszerű emberek, mint bárki más. Élik mindennapi életüket, vannak problémáik, küzdelmeik. Időnként ők is elkeserednek, ha nem úgy mennek a dolgok, ahogy elképzelték. De nincsenek egyedül, mindig van mellettük éppen ott és akkor egy másik társuk, aki nem hagyja, hogy letérjenek a helyes útról, amit maguknak választottak (talán ez is az égiek segítsége?). Egyszer lent, másszor fent...de mindig csak előre tekintve érdemes élni és cselekedni. 

A fényküldöttnek már az is öröm, ha egyetlen ember életében pozitív változásokat tud előidézni. Hiszen hatással vagyunk egymás életére, és ha egy folyamat elindul, nincs megállás. Egyre jobbá és jobbá teszi a fényküldött önmaga és szűkebb-tágabb környezete életét. 

A fényküldöttek egy idő után egymásra találnak, megérzik egymásban a tüzet, lelkesedést, segíteni akarást, a bolygó és azon élő minden élőlény testi-lelki gyógyítása iránti vágyat. Egyre inkább laza csoportosulásokat alkotnak, hogy egy ügyért együtt cselekedjenek, ha kell. Mindenki más és más egyéni részfeladat megvalósítására hivatott, így a csoporton belül megtalálja a maga helyét. Itt ne "szektásodásra" gondoljatok. Szó sincs erről. Ha egy fényküldött-csoport munkájában valaki részt akar venni, azt kizárólag saját akaratából, kényszer nélkül és örömmel teszi. Az élet minden terén igaz, hogy az összefogásnak van az eredménye. Földünket és az emberi civilizációt is csak az összefogás mentheti meg, ezért szükségszerű a fényküldöttek egymásra találása és közös munkálkodása a jövőért és felemelkedésért.

Napjainkban az idő múlása felgyorsult, folyamatos a változás, átalakulás, így a már életfeladatukra ráébredt és még ébredező fényküldöttek is egyre jobban érzik a belső késztetést, hogy tegyék a dolgukat, amiért leszülettek közénk... 

Ha Te is fényküldött vagy, nem véletlenül olvasod e sorokat, hiszen ott munkál Benned is a vágy, hogy segíts: először is önmagad gyógyítod (legfontosabbnak tartom, hogy szeresd Önmagad!) , majd a többi ember, állatok, környezeted jobbá tételén kezdesz munkálkodni. Olyan dolgokat teszel, amiket addig nem tettél. Nem érted miért teszed, miért lesz számodra olyan fontos a környezetvédelem, az otthontalan állatok védelme, elesett embertársaid felkarolása? 

Csendesedj el, meditálj, meglátod, megkapod a választ. De ne sürgesd az égieket, a válasz csak akkor fog érkezni, ha már valóban felkészült vagy életfeladatod beteljesítésére. Ekkor tudni fogod, mi a dolgod: egy gondolat, egy élethelyzet vagy akár egy találkozás valakivel fogja megmutatni Neked a helyes utat. Lépj rá erre az ösvényre! Ez a TE UTAD, amit csak TE járhatsz végig! Ne félj, most kezdődik igazán a VALÓDI ÉLETED, amitől boldog leszel! 

Saját gondolataim után álljon itt néhány a szakirodalomból vett idézet. Ajánlom Neked, kedves Olvasóm sok szeretettel: "Fényküldöttek azok, akik születésük előtt önként vállalták, hogy segítenek a bolygónak és lakóinak kigyógyulni a félelemből és következményeiből. Minden Fényküldött szakrális feladattal érkezett. Céljuk a Föld, az emberek gyógyítása és tanítása.

Te magad is Fényküldött vagy, ha: - késztetést érzel mások gyógyítására, - szeretnél megoldást találni a Föld szociális és környezetvédelmi problémáira, - hiszel abban, hogy spirituális úton minden helyzet megoldható, - voltak már misztikus tapasztalataid, pl.: előre megéreztél dolgokat vagy találkoztál angyali lényekkel, - kemény élettapasztalataid voltak, melyek összetörték isteni tökéletességbe vetett hitedet, - a világ gyógyításához első lépésként saját életedet akarod meggyógyítani, - késztetést érzel arra, hogy gyógyítási tapasztalataidról írj és taníts másokat, - tudod, hogy egy magasabb cél érdekében vagy itt, még ha nem is tudod pontosan mi az, vagy hogyan tudnád megvalósítani. 

A Fényküldöttek a Föld különböző tájain most kezdenek ráébredni arra, miért jöttek el a Földre. Belső hívást hallanak, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ez a hívás az emlékeztető arra, hogy itt az ideje abbahagyni az anyagi álmokkal való játszadozást és munkához kell látni. Sok Fényküldött fedez fel önmagában spirituális adottságokat, pl. a szellemi lényekkel való kommunikáció, illetve a spirituális gyógyítás képességét. Ezek azok a képességek, melyeket önként vállaltunk fel, hogy gyógyíthassuk a Földet és lakosságát az ezredforduló kritikus évtizedeiben. Próféciák előre jelezték jöttünket és most eljött az ideje annak, hogy betöltsük küldetésünket! A világ sorsa múlik rajtunk!" (részletek Dr. Doreen Virtue: Fényküldöttek útja c. könyvéből)


Aktuális tanfolyamok és oldások programja az alábbi linken megtekinthető: